Почитувани,
Членарината за 2023 година изнесува 500 денари. Истата можете да ја уплатите на жиро сметка: 210-0757571801-06 НЛБ Тутунска банка.
КПС “Москито Кочани”

Share This